ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรัฐติกาล

JIRUTTIKARN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002971
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ที่ตั้ง 49 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว