ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยขนส่ง

RATANACHAI TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002873
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
23/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 256 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น