ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิไลดีนำ

V.L LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001249
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/3/2501 พ.ศ. (66 ปี 27 วัน ที่แล้ว)
17/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 240,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1183 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ