ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธรเฟอร์นิซิง

SATHORN FURNISHING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000960
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 164-164/1 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43303 การทาสี