ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตัณฑุลวานิชย์

TAN THURAVANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000714
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 3 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 230 ถนนนเรศ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น