ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมการแพทย์

PANOM DRUGSTORE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003892
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
25/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 210,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 79 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ 86101 กิจกรรมโรงพยาบาล