ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนท์ไร๊ส์

ORIENT RICE SUPPLIERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003736
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
6/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 14 ตรอกหลังโทรกาเดโร ถนนสุรวงศ์ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น