ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยฮ่องกง

THAI HONGKONG EXPORT & IMPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003701
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 822 ถนนภาณุรังษี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว