ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแสงค้าข้าว

SALADAENG HOTEL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003329
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/11/2500 พ.ศ. (66 ปี 5 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
2/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 541/8 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว