ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารีขนส่ง

VAREE TRADSPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002985
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/9/2500 พ.ศ. (66 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
30/9/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 9 ซอยยานนาวา แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น