ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนผล

PHOONPON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002977
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/9/2500 พ.ศ. (66 ปี 6 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
28/9/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 77/135 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 66301 กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ)