ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเวอร์แซลเมอร์แคนไตล์เอเย่นซีส์

UNIVERSAL MERCANTILE AGENCIES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002403
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/8/2500 พ.ศ. (66 ปี 8 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
1/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 106 ถนนพัฒนพงศ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 50121 การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล