ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำอัดลมเอเซีย

ASIA AERATED WATER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002071
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/6/2500 พ.ศ. (66 ปี 9 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
26/6/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 373 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11041 การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด