ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขจิตการช่าง

KACHIT KANNCHUNG LIMILED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001512
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/4/2500 พ.ศ. (66 ปี 11 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
30/4/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 27 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น