ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวัฒน์ก่อสร้าง

VIVATN CONSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001474
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/4/2500 พ.ศ. (67 ปี ที่แล้ว)
25/4/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 178/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย