ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมมงคล

CHALERM MONGKOL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001300
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/4/2500 พ.ศ. (67 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/4/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 98 ถนนจักรเพ็ชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์