ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์

HOCK LEE LONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000907
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 30 วัน ที่แล้ว)
14/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 105,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 777 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 66301 กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ)