ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการภาพยนต์พาณิชย์

COMMERCIAL FILM SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000800
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 1 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
5/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 525 ถนนสันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์