ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดินเรืออ่าวไทย

THAI GOLF SHIPPING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000567
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/2/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
13/2/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 70,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 248 ถนนเจริญพาศน์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น