ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช.แอล.พี.ฟาร์มาซี

H.L.P. PHARMACY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000559
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/2/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
12/2/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 790 ถนนภานุรังษี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์