ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานยางตังอา

TANG AHA RUBBER FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499003294
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/12/2499 พ.ศ. (67 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/12/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 140 ถนนวัดขุนจันทร์นางนอง แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15202 การผลิตรองเท้ายาง