ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกคอนสตรัคชั่นเอเยนซี่

BANKOK CONSTRUTION AGENCY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499003260
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/12/2499 พ.ศ. (67 ปี 4 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/12/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 160/1 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น