ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวิวัฒพาณิชย์

CHAKOENKIT VITWAT PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499003227
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/11/2499 พ.ศ. (67 ปี 5 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
15/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/1 หมู่ 6 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น