ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮกกี่เฮงค้าไม้

HOCK KEE HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499003171
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/11/2499 พ.ศ. (67 ปี 6 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 535/3 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น