ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานยางไทยเจริญ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001631
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/8/2499 พ.ศ. (67 ปี 7 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
29/8/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 4 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15202 การผลิตรองเท้ายาง