ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกการพิมพ์

BANGKOK PRESS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001526
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/8/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
16/8/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 991 ถนนเจริญกรุง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น