ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวทย์วิวรณ์

VETVIVORN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001313
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/7/2499 พ.ศ. (67 ปี 10 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
28/7/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 223 ถนนพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น