ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพรภาพยนตร์

BHROM BHON FILM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000741
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2499 พ.ศ. (67 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/4/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 549 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59111 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์