ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมทอผ้าบ้านไร่ราชบุรี

BARNRAI RAJABURT CLOTH FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002472
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/8/2498 พ.ศ. (68 ปี 9 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
26/8/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 570,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 115 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์