ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงทำเครื่องกระป๋องเจริญผล

SENG HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002081
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/5/2498 พ.ศ. (69 ปี 26 วัน ที่แล้ว)
26/5/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 290,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1797/1 ตึกขาว ถนนริมน้ำเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10302 การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง