ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการสายลม

SAILOMSERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001042
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/10/2498 พ.ศ. (68 ปี 7 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/10/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 59 ถนนพหลโยธิน แขวงบางเขน* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น