ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตต์สมาน

JITSMARN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000291
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/1/2498 พ.ศ. (69 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
12/1/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2-4 ซอยเสรีนิยม ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย