ห้างหุ้นส่วนจำกัด หว่าไทย

HWA THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001537
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/6/2497 พ.ศ. (69 ปี 10 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
12/6/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,900 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 671 ถนนจักรเพ็ชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น