ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลปการพิมพ์

S. SILPA PRESS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001499
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/12/2497 พ.ศ. (69 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
13/12/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 140,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 31/7 ถ.เจริญกรุง (ตรอกศาลเจ้าเล็ด) แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น