ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธุ์พัฒนา

PHAN PATANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001120
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/6/2497 พ.ศ. (69 ปี 11 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
23/6/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1668/60 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น