ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไท้ฮะฮวด

THAI HUH HUAT

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001014
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/5/2497 พ.ศ. (69 ปี 11 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
6/5/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 523 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13940 การผลิตเชือกเชือกเส้นใหญ่ ตาข่าย แหและอวน