ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติกร

BAN HUA LONG ICE FACTORY

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497000999
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/4/2497 พ.ศ. (70 ปี 1 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
8/4/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 123 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 24109 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น