ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวิธพรรณ

VIVID PAINT MANUFACTURING CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497000263
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/9/2497 พ.ศ. (69 ปี 7 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
11/9/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 277 ถนนหลังศาลเจ้าบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20221 การผลิตสีน้ำมันชักเงาและสารเคลือบประเภทเดียวกันและน้ำมันทาไม้