ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีชัย

MEE CHAI FLOUR MILL

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497000034
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2497 พ.ศ. (70 ปี 2 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/3/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 722 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10622 การผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง