ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามินทร์การพิมพ์

RAMIN PRESS COMPANY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496003102
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/11/2496 พ.ศ. (70 ปี 5 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
17/11/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 31/10 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น