ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภาสถานพยาบาลและผดุงครรภ์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496003056
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/11/2496 พ.ศ. (70 ปี 7 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/11/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 209 ถนนนเรศ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ 86901 กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์