ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะเกร็ดสหผล

KOH KRED LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496002581
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/6/2496 พ.ศ. (70 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
16/6/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง - หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว