ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัมพันธ์การพิมพ์

SAM PHAN PRESS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001975
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/3/2496 พ.ศ. (71 ปี 3 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
3/3/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง - แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น