ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีเชียงจุ้ยฮึ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001967
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/3/2496 พ.ศ. (71 ปี 1 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/3/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 15/5-15/6 ถนนลูกหลวง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 12009 การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้น บุหรี่และซิการ์)