ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ้ยเลียนษีแอนด์คัมปานี

SUI LIANS & COMPANY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001533
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/11/2496 พ.ศ. (70 ปี 4 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
28/11/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 62 ถนนพัฒน์พงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ 86101 กิจกรรมโรงพยาบาล