ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวัธน์พาณิชย์

THANAWAL PANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000944
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/5/2496 พ.ศ. (71 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/5/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 672/16 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง