ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือเดินทะเล

RUA DERNTALAE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000201
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2496 พ.ศ. (70 ปี 9 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/9/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 182-183 ถ.จักรเพ็ชร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร