ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอสครีมบูรพา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001629
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/11/2495 พ.ศ. (71 ปี 6 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/11/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 665-667 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10503 การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น