ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสงี่ยมงามพาณิชย์

L. S. HENG RADIO & T. V. LTD, PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001548
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/11/2495 พ.ศ. (71 ปี 5 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
4/11/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 354 ถนนวรจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 64999 กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้น กิจกรรมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น