ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์

POON SAPYA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000703
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/5/2495 พ.ศ. (71 ปี 11 เดือน ที่แล้ว)
13/5/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 271ก. ถนนอิสระภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย